Uczelnia --- Działalność naukowa i dydaktyczna

 

Pracownicy naukowi ChAT prowadzą działalność badawczą w zakresie biblistyki, historii Kościoła, patrologii, dogmatyki, homiletyki, duszpasterstwa, katechetyki, wiedzy o Kościołach i wyznaniach chrześcijańskich, ruchu ekumenicznego, prawa wyznaniowego, filozofii religii, pedagogiki religijnej, pedagogiki szkolnej, korekcyjnej i pracy socjalnej. Wyniki swoich badań prezentują na łamach podręczników akademickich, studiów monograficznych, wydawanego przez uczelnię "Rocznika Teologicznego" oraz innych periodyków, a także podczas kongresów i sympozjów naukowych w kraju i za granicą.

 

Akademię odwiedzają w ramach stałej wymiany wykładowcy z zagranicy, których wykłady stanowią uzupełnienie zajęć prowadzonych w uczelni. ChAT posiada umowę o współpracy partnerskiej z wydziałem teologii ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn i z wydziałem teologii starokatolickiej Uniwersytetu w Bernie, poza tym utrzymuje bliskie więzi z uczelniami prawosławnymi w Siergiew Posad (dawniej: Zagorsk), Atenach i Paryżu oraz z instytutem teologii ewangelickiej i pedagogiki religijnej Uniwersytetu w Oldenburgu.

 

Akademia współpracuje również z uczelniami rzymskokatolickimi w Polsce - Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej ATK), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Opolu. Na porządku dziennym jest wzajemne recenzowanie prac doktorskich i habilitacyjnych. Studenci UKSW, których interesuje problematyka ekumeniczna, korzystają z wykładów profesorów ChAT. Akademia, wspólnie z UKSW, Instytutem Ekumenicznym KUL i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Opolu organizuje ekumeniczne sympozja naukowe, których wyniki są publikowane w „Roczniku Teologicznym ChAT”.

 

Spośród publikacji książkowych, zdających relację z badań własnych, warto wymienić następujące pozycje: M. Uglorz, Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana; M. Bendza, Prawosławna Diecezja Przemyska w latach 1596-1681. Studium historyczno-kanoniczne; J. T. Maciuszko, Ewangelicka postyllografia polska XVI - XVIII wieku; R. Kozłowski, Koncepcja Kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasjewa; K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wyznaniach chrześcijańskich; U. Küry, Kościół Starokatolicki. Historia - nauka - dążenia (tłumaczenie i opracowanie naukowe pod kierunkiem bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego); W. Wysoczański, M. Pietrzak, Prawo Kościołów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce; Elementy pedagogiki religijnej (praca zbiorowa pod red. B. Milerskiego); B. Milerski, Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim, M. Hintz, Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, T. J. Zieliński, Iustificatio impii. Usprawiedliwienie sola fide jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii

 


Historia

Działalność naukowa i dydaktyczna

Władze uczelni

Sekcja Teologii Ewangelickiej

Sekcja Teologii Prawosławnej

Sekcja Teologii Starokatolickiej

Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny

Katedry Intersekcyjne

 


(c) 2011 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | www.chat.edu.pl